concerts


HFT_VIXITOUR

HOMO PLEBIS ULTIMAE TOUR
(2011 – 2013)
HFT_VIXITOUR

VIXI Tour XVII
(2015 – 2016)